Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties van Witmix B.V. (hierna: “Witmix”) aan afnemers en potentiële afnemers, tenzij schriftelijk met Witmix anders is overeengekomen. Verwijzingen door afnemers naar hun eigen algemene of specifieke voorwaarden worden door Witmix uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2: Offertes

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend alsmede exclusief BTW, kosten van speciale emballage en transport.
 2. Alle bij de offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.
 3. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van Witmix zijn aangegaan, binden Witmix eerst, nadat deze door Witmix, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 4. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor de aflevering der zaken een verandering in enige kostenfactor, zoals met name in de in- of uitvoerrechten ofwel in andere belastingen en/of heffingen van overheidswege en in de wisselkoers optreedt, is Witmix gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn.
 2. Eventueel transport geschiedt geheel voor rekening en risico van afnemer; afnemer dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door Witmix is bevestigd.
 3. Indien een prijs is overeengekomen "franco werk", is daarin niet begrepen het vervoer over een per vrachtauto niet berijdbare weg tot de plaats waar de zaken moeten worden gelost. In dat geval is Witmix gerechtigd aan het eindpunt van de nog berijdbare weg te lossen zo dicht mogelijk bij het werk of magazijn van afnemer, één en ander ter beoordeling van vervoerder; vanaf de lossing aldaar worden de zaken onverminderd het bepaalde in artikel 7 geacht te zijn geleverd en door afnemer aanvaard. Zo met instemming van Witmix toch wordt gekozen voor overbrenging naar de niet per vrachtauto bereikbare plaats van bestemming, dan dienen de extra kosten door de afnemer te worden voldaan. Dit geldt ook voor eventuele noodzakelijke voorzieningen welke nodig zijn in verband met de toestand van het terrein waarop moet worden gelost.
 4. Bij levering op afroep heeft Witmix het recht, indien door of namens afnemer binnen drie maanden na bestelling nog niet of niet geheel is afgenomen, afnemer schriftelijk te sommeren de afnametijdstippen welke moeten zijn gelegen binnen 3 maanden na sommatie, te noemen, waarbinnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Afnemer is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan Witmix de producten op kosten van afnemer kan opslaan, terwijl Witmix voorts gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
 5. Wanneer geen afroep door afnemer plaatsvindt uiterlijk op het overeengekomen tijdstip of in geval niet binnen 8 dagen na sommatie opgave van leveringstijdstippen als hierboven, onder lid 3.3., bedoeld plaatsvindt of wanneer verkochte zaken, na aan de afnemer te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd of wanneer de afnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven de door hem gekochte goederen niet te willen afnemen, is Witmix gerechtigd, na afnemer in gebreke te hebben gesteld, te handelen als volgt:
  • Ofwel zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, betaling te vorderen van de wel geleverde zaken alsmede vergoeding van de schade, welke bij voorbaat door partijen wordt gefixeerd op 30% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
  • Dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen alsmede verdere opslagkosten en eventueel verdere schade in rekening te brengen.
  • Wanneer Witmix voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Witmix opgegeven adres, bij gebreke waarvan afnemer aan Witmix schadevergoeding verschuldigd is.
  • Indien om welke reden dan ook de afnemer niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Witmix, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de goederen bewaren voor risico en op kosten van afnemer volgens het bij Witmix, althans in de branche gebruikelijke tarief.

Artikel 4: Zekerheidsstelling

 1. Witmix is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Witmix voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft Witmix het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan Witmix alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens gedane leveringen. De genoegzaamheid van de zekerheidstelling is ter beoordeling van Witmix.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Witmix is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren zaken te vorderen en/of anderszins zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen.
 3. De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 4. Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van Witmix op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij aan Witmix een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
 5. Indien de afnemer in gebreke/in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.
 6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten en in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum.
 7. Witmix is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de afnemer aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 8. Witmix is gerechtigd alle vorderingen op de afnemer te verrekenen met iedere schuld die Witmix aan de afnemer mocht hebben.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien zaken zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur - ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven deze zaken eigendom van Witmix tot het tijdstip van volledige voldoening aan alle (betalings)verplichtingen. Zolang de betaling van de zaken niet volledig heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Bij overtreding door de afnemer van voorgaand lid zal deze aan Witmix een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van de netto factuurwaarde onverminderd het recht van Witmix op aanvullende schadevergoeding.
 3. Witmix is gerechtigd zonder ingebrekestelling alle geleverde zaken ten aanzien waarvan hij het eigendomsvoorbehoud heeft, terug te nemen. De afnemer machtigt Witmix nu reeds die plaatsen te betreden, waar deze zaken zich bevinden. De kosten van terugneming komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 7: Overmacht

 1. Witmix is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Witmix verleende orders, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord en andere omstandigheden van zodanige aard dat er naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van Witmix kan worden gevergd - daaronder mede begrepen het geval dat Witmix door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot leveren in staat worden gesteld. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces (van leveranciers) en anderszins, oorlog - in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
 2. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal Witmix daarvan onverwijld mededeling doen aan de afnemer. Na ontvangst van deze mededeling zal de afnemer gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Witmix af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
 3. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Witmix het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden, geldt het in lid 8.2. bepaalde.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 7 en de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Witmix niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, dus noch van directe noch van indirecte schade van afnemer, waaronder made begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij afnemer.
 2. In alle gevallen waarin Witmix gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Witmix, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.
 3. Witmix is bevoegd, in goed overleg met afnemer, voor eigen rekening fouten, waarvoor zij aansprakelijk is, te herstellen of de door fouten toegebrachte schade te beperken of op te heffen.
 4. Afnemer is gehouden om Witmix te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door Witmix geleverde producten.
 5. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is Witmix niet aansprakelijk.

Artikel 9: Klachten

 1. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens Witmix dat de zaken te zijner beschikking staan.
 2. Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid dient de afnemer binnen 24 uur bij Witmix te meiden. Over deze klacht dient door afnemer binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen bovenvermelde termijn is gereclameerd, zijn de op de bij de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document vermelde hoeveelheden bindend en worden geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd.
 3. Reclames omtrent kwaliteit, gewicht, soort, of maat kunnen slechts door Witmix worden geaccepteerd, mits deze schriftelijk en aangetekend bij Witmix worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der zending en bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 8 dagen, nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs kon worden geconstateerd. Ter zake van gebreken die na verloop van 1 jaar na levering worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd.
 4. De reclame moet gespecificeerd en duidelijk worden gedaan en is nimmer van toepassing op goederen of materialen die reeds zijn verwerkt of zijn gebruikt.
 5. Witmix zal na reclame in de gelegenheid worden gesteld de zaken te controleren; hiervoor zal afnemer alle medewerking verlenen. Zaken kunnen door afnemer niet worden geretourneerd zonder toestemming van Witmix. Ter zake van zonder toestemming van Witmix geretourneerde zaken kan niet worden gereclameerd.
 6. Afnemer kan geen aanspraken doen gelden jegens Witmix ter zake van reclame over gebreken van zaken, zolang door afnemer enige verplichting jegens Witmix niet is nagekomen.
 7. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zal Witmix alsdan zorg dragen, te zijner keuze, voor vervanging van de zaken dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus gemaakte kosten.
 8. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.

Artikel 10: Garantie

 1. Op de door Witmix te leveren zaken is uitsluitend van toepassing de garantie die door de fabrikant wordt verleend of jegens Witmix wordt nagekomen.
 2. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals vracht-, verblijfs-, rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan Witmix wordt vergoed.

Artikel 11: Verjaring

Alle rechtsvorderingen van afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behouders het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 12: Geschillen

 1. Geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door Witmix gesloten overeenkomsten, zullen in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch. Witmix blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten waarbij Witmix partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden werken met ingang van de datum van de deponering.
 2. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de verzie die geld ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden naar redelijkheid en billijkheid worden uitgelegd.